ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

เฉลิมชาติ แซ่โค้ว


 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560

และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่

 

1. VTR เขตสุขภาพที่ 11

2. นำเสนอจังหวัดกระบี่

3. นำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11

4. Success Story เขตสุขภาพที่ 11 

   4.1 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

   4.2 Road  Traffic Injury - RTI

   4.3 เมืองสมุนไพร

5. แผนงานเด่น เขตสุขภาพที่ 11

    5.1 Center of Excellence (COE) 

    5.2 Start Up PP&P Excellence ภาคใต้ ปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN

    5.3 น้ำแร่ร้อนสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11