ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2561

เฉลิมชาติ แซ่โค้ว


ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 11

ครั้งที่ 1/2561

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  13.00 – 21.00. น.

และวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

...............................................................

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

หน้า

1

 

 

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 1.1 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

         - รายงาน 19 สาเหตุ จากอุบัติเหตุทางถนน

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

 

 

 

2

 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา

- ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๑

 

 

 

3

 

นำเสนอผลงานเด่นโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช

      3.1 การดำเนินงาน RDU จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

- นพ.วินัย ตันติธนพร

 

4

 

 

 

 

เรื่องติดตาม

4.1 ติดตามงานจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

        4.1.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน เขตสุขภาพที่ 11

        4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

                - แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.2 ติดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข

- ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๑

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

5.1 กลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

      5.1.1  กลุ่มงาน CIO

                - การติดตามงานข้อมูล NCD

      5.1.2  กลุ่มงาน CFO

                    - รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 11

                    - รายงานผลการดำเนินการงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 11

      5.1.3  กลุ่มงาน CHRO

                - แผนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร งบอุดหนุน ปี 2561 ที่เขตดำเนินการ

                - พิจารณาข้าราชการขอย้าย 1 ราย

      5.1.4  กลุ่มงาน CSO

                - แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระดับเขตสุขภาพ

                - แผนการดำเนินงาน (Service Plan) ปีงบประมาณ 2561 ทุกสาขา

 

 

 

- นพ.อนุ  ทองแดง

 

- นพ.อรุณ สัตยาพิศาล

 

 

 

 

 

- นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม

 

 

 

 

 

- นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์

 

 

 

6

 

เรื่องอื่นๆ

  6.1 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561

  6.2 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

- ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ ๑๑

 

 

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11