ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อังศธร ศรีสมทรัพย์


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 11

ครั้งที่ 1/2561

ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม  2561  เวลา  09.00 – 13.00. น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

 

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  โรงพยาบาลระนอง  จังหวัดระนอง

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

     3.1 การยกฐานะ รพ.กระบุรี /สสจ.ระนอง เป็น รพ.ระดับ F1

     3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

           3.2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบบริการ 

                   สุขภาพ ทุก 3 เดือน

          3.2.2 การบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการของService plan   

                   ระดับเขต แต่ละสาขา ให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค 2561

                    - สาขา ECS

                    - สาขา การปลูกถ่าย

                    - สาขาอายุรกรรม

                    - สาขากุมารเวชกรรม

          3.2.3 การขอเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานเขตและสรุป

                   โครงการ ให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ค 2561

     3.3 รพ.กรุงเทพฯภูเก็ต ออกจากการเข้าระบบ UC การผ่าตัดหัวใจ

 

- นพ.ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์

 

 

 

- นพ.ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์

 

 

 

 

 

 

- นพ.ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์

4

เรื่องติดตาม

4.๑ การดำเนินงาน One day surgery

4.2 การจัดระบบการดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง

4.3 การผ่าตัด Cataract

- นพ.ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์

5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

-

 

 

 

6

เรื่องอื่นๆ

-

 

 

 

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11