ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะ (ร่าง) ขั้นตอน
การปฏิบัติงานการให้บริการฯ

นภลักษณ์ ปัตระวรรณ


สำนักงานเขตสุขภาพที่11  ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11  เกี่ยวกับ (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการระงับความรู้สึกสำหรับวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์ เพื่อเตรียมใช้เป็นแนวทางสำหรับโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ความดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จโปรดให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ส่งกลับไปที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 ทางอีเมล์กลางหน่วยงาน : regioninspection6@gmail.com  ภายในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558  เพื่อทางสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 จะได้ดำเนินการรวบรวมความเห็นชอบและข้อเสนอแนะฯ แจ้งกลับไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามวัน เวลา ที่กำหนดต่อไป    


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11