ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

คำสั่งคณะทำงาน เขตสุขภาพที่ 11

ปีงบประมาณ 2561 

     - คำสั่งคณะทำงาน CSO

ปีงบประมาณ 2560

     - คำสั่งคณะกรรมการ CSO

     - คำสั่ง สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

     - คำสั่ง สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)

     - คำสั่ง สาขาการใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU)

     - คำสั่ง สาขาทารกแรกเกิด

     - คำสั่ง สาขาการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care)

     - คำสั่ง สาขาแพทย์แผนไทย

     - คำสั่ง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

     - คำสั่ง สาขาสูติ-นารีเวชกรรม

     - คำสั่ง สาขาศัลยกรรม

     - คำสั่ง สาขากุมารเวช

     - คำสั่ง สาขาออร์โธปิดิกส์

     - คำสั่ง สาขาอายุรกรรม

     - คำสั่ง สาขาหัวใจ

     - คำสั่ง สาขามะเร็ง

     - คำสั่ง สาขาไต

     - คำสั่ง สาขาตา

     - คำสั่ง สาขาสุขภาพช่องปาก

     - คำสั่ง สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

     - คำสั่ง สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

     - คำสั่ง สาขา LTC

     - คำสั่ง สาขารังสี

     - คำสั่ง สาขายาเสพติด

     - คำสั่ง สาขาเวชกรรมฟื้นฟู


ปีงบประมาณ 2559

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน CFO

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน CHRO

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน CIO

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารวัสดุ 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนกำลังคน

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ/ วิชาการ และงานวิจัยระดับเขต

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนงานยุทธศาสตร์กลุ่มวัย 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแม่และเด็ก 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามและประเมินผล

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาระบบส่งต่อ 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขา EMS

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สาขาสุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติด

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ  ปีงบประมาณ  2558

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขายา 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขา LAB 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาเวชกรรมฟื้นฟู

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาปฐมภูมิ

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ (รพช.) 

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11