ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

คำสั่งคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 11 2560

- คำสั่งคณะกรรมการ CSO

- คำสั่ง สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

- คำสั่ง สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)

- คำสั่ง สาขาการใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU)

- คำสั่ง สาขาทารกแรกเกิด

- คำสั่ง สาขาการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care)

- คำสั่ง สาขาแพทย์แผนไทย

- คำสั่ง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

- คำสั่ง สาขาสูติ-นารีเวชกรรม

คำสั่ง สาขาศัลยกรรม

- คำสั่ง สาขากุมารเวช

- คำสั่ง สาขาออร์โธปิดิกส์

- คำสั่ง สาขาอายุรกรรม

- คำสั่ง สาขาหัวใจ

- คำสั่ง สาขามะเร็ง

- คำสั่ง สาขาไต

- คำสั่ง สาขาตา

- คำสั่ง สาขาสุขภาพช่องปาก

- คำสั่ง สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

- คำสั่ง สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

- คำสั่ง สาขา LTC

- คำสั่ง สาขารังสี

- คำสั่ง สาขายาเสพติด

- คำสั่ง สาขาเวชกรรมฟื้นฟู


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11